tự quyết

Tự quyết định là gì?

Tự quyết định có nghĩa là một triết lý và quá trình mà theo đó các cá nhân có Khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển được trao quyền để đạt được sự kiểm soát đối với việc lựa chọn các dịch vụ hỗ trợ đáp ứng nhu cầu của họ.

 
Các nguyên tắc cơ bản của tự quyết là:

 

Tự do: khả năng cho một cá nhân với một Khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển, cùng với gia đình và bạn bè tự do lựa chọn, để lên kế hoạch một cuộc sống với các dịch vụ hỗ trợ cần thiết hơn là mua một chương trình xác định trước.

Cơ quan: khả năng cho một cá nhân với một Khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển, với sự giúp đỡ của một mạng lưới hỗ trợ xã hội nếu cần thiết, để kiểm soát một số tiền nhất định của các nguồn lực để mua dịch vụ hỗ trợ.

Tự chủ: việc sắp xếp các nguồn lực và nhân sự, cả chính thức và không thân mật, mà hỗ trợ một cá nhân với một Khuyết tật trí tuệ hoặc phát triển để sống một cuộc sống trong cộng đồng giàu Đảng Cộng đồng.

Trách nhiệm: việc chấp nhận một vai trò có giá trị trong cộng đồng của một cá nhân thông qua việc làm cạnh tranh, đảng phái tổ chức, phát triển cá nhân, và chăm sóc chung cho những người khác trong cộng đồng, cũng như trách nhiệm chi tiêu cho công chúng đô la trong những cách được tăng cường cuộc sống cho cá nhân.