nhân viên trong nước

PSWs (người lao động hỗ trợ cá nhân)

Cá nhân hỗ trợ nhân viên là chuyên gia làm việc trực tiếp của khách hàng môi giới hoặc người được ủy viên hợp pháp của họ. Người lao động hỗ trợ cá nhân được tham gia cùng với chủ lao động của họ bằng cách mô tả công việc. Trước khi unionization thông qua SEIU, PSWs được gọi là nhân viên trong nước.

Kiểm tra các tài nguyên trạng thái cho PSWs ở đây.