giờ hoạt động

Tây Bắc độc lập mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, 9am-5pm, không bao gồm các ngày lễ lớn.

Lễ đóng cửa

Năm mới DayM
artin Luther King Jr. Da
ytổng thống Da
yMemorial D
ayđộc lập DayLa
bor DayVe
terans DayT
hanksgiving
Day sau ngày Thanksgi
vingChristmas