hướng dẫn chi tiêu

Hướng dẫn chi tiêu

Mỗi dịch vụ được ủy quyền phải đáp Tất cả chín tiêu chí dưới đây:
1. Trực tiếp liên quan đến một mục tiêu cụ thể trên ISP của một cá nhân và
2. Cần thiết để duy trì hoặc tăng độc lập và/hoặc sự tham gia của cộng đồng và/hoặc năng suất và
3. Chỉ cần thiết vì những ảnh hưởng trực tiếp của một Khuyết tật phát triển và
4. Không thay thế hệ thống hỗ trợ tự nguyện hiện có và tài nguyên và
5. Không thay thế các quyền lợi khác của chính phủ (OVRS, Dept of Ed., SSI, chương trình sức khỏe Oregon, mục 8) và
6. Không cung cấp cho các nhu cầu cơ bản của thực phẩm, nơi trú ẩn, quần áo và
7. Sử dụng hiệu quả chi phí các nguồn tài nguyên công
8. Không bao giờ thanh toán trực tiếp cho người thụ hưởng và
9. Không bao giờ cho các hoạt động đó là hoàn toàn theo định hướng.