Ana (người lớn cần đánh giá)

Các nhu cầu người lớn đánh giá

Một đánh giá nhu cầu chức năng là một loạt các câu hỏi mà yêu cầu những loại sống hỗ trợ một người cần phải sống một cách độc lập trong cộng đồng. Oregon đã chọn đánh giá nhu cầu dành cho người lớn là công cụ hiện tại của nó.

Bạn có thể xem các công cụ bằng cách nhấn vào đây.

Đánh giá của Oregon yêu cầu các câu hỏi về những loại hỗ trợ sinh hoạt độc lập mà bạn cần, tại sao bạn cần chúng, và tần suất bạn cần đến chúng. Sau khi hoàn thành bài đánh giá, nó sẽ xác định một số dịch vụ mà bạn đủ điều kiện và tần suất bạn có thể truy cập các dịch vụ đó.

Lưu ý: bắt đầu từ mùa hè năm 2018, ANA sẽ bị loại bỏ khi ONA mới (đánh giá nhu cầu của Oregon) được tính theo từng giai đoạn. Đầy đủ chi tiết về công cụ mới ở đây.