hỗ trợ cá nhân nhân viên tài nguyên

PSWs (người lao động hỗ trợ cá nhân)

Cá nhân hỗ trợ nhân viên là chuyên gia làm việc trực tiếp của khách hàng môi giới hoặc người được ủy viên hợp pháp của họ. Người lao động hỗ trợ cá nhân được tham gia cùng với chủ lao động của họ bằng cách mô tả công việc. Trước khi unionization thông qua SEIU, PSWs được gọi là nhân viên trong nước.

 

eXPRS tài nguyên

 • Thiếu số nhà cung cấp của bạn?
  Nếu vậy, cho Rachel Kroll tại INW một cuộc gọi tại 503.546.2950 hoặc email của mình tại rkroll@independencenw.org ngay lập tức.
 • Không có thông tin đăng nhập eXPRS của bạn?
  Nếu không, email dhs.servicedesk@state.or.us hoặc gọi 1-844-874-2788.
 • Có câu hỏi hoặc vấn đề về đăng ký nhà cung cấp?
  Thư điện tử psw.enrollment@state.or.us
 • Có câu hỏi kỹ thuật hoặc cần hỗ trợ kỹ thuật?
  Thư điện tử technical.triage@state.or.us
 • Có nhà cung cấp các câu hỏi thanh toán?
  Thư điện tử psw.paymentissues@state.or.us