tổ chức nhà cung cấp

Tổ chức nhà cung cấp

Các tổ chức nhà cung cấp là các cơ quan tư nhân (phi lợi nhuận và vì lợi) đã được cấp phép và chứng nhận thông qua bộ dịch vụ con người của tiểu bang Oregon theo dịch vụ hỗ trợ dành cho người lớn chương 411-340-0170.

Các cơ quan này cung cấp một loạt các dịch vụ cho những người Khuyết tật phát triển.

Cũng quan tâm:

CPAO-Hiệp hội nhà cung cấp cộng đồng Oregon
ORA-Hiệp hội tài nguyên Oregon
Liên minh tổ chức nhà cung cấp nhỏ Oregon
Trang Facebook của nhà cung cấp tại Oregon DD

Number of Provider Orgs Qualified with INW

Dưới đây là các tổ chức nhà cung cấp hiện đủ điều kiện với độc lập Tây Bắc. Nếu bạn cung cấp dịch vụ cho khách hàng INW và muốn cập nhật danh sách của bạn, xin vui lòng email Larry (at) independencenw. org.