PSW bảng chấm công

Đối với các dịch vụ được cung cấp ngày 1 tháng 4, 2015 chuyển tiếp, nhân viên trong nước của người lao động yêu cầu phải sử dụng biểu đồ thời gian trạng thái mới. Bạn có thể lấy một bản sao của biểu đồ thời gian (hoặc dịch vụ cung cấp báo cáo) ở đây: kế hoạch dịch vụ chăm sóc gửi báo cáo mẫu (trống)

Ngoài ra, bạn phải sử dụng báo cáo hướng dẫn Miles mới của tiểu bang để ghi lại số dặm bạn muốn hoàn trả.

PSW-nhà thầu độc lập có thể tiếp tục sử dụng hóa đơn riêng của họ cung cấp họ có tất cả các yếu tố được liệt kê trong bang Oregon transmittal APD-AR-14-073.